Ontmoet de makers

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Woonindustrie verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, en hoe wij deze verwerken, bewaren en beveiligen. Ook vindt u hier hoe wij omgaan met beeldmateriaal, met externe verwerkers en cookies.

ALGEMEEN

Privacywetgeving (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op De Woonindustrie. Hieronder leest u hoe De Woonindustrie omgaat met uw gegevens.

Privacy statement en privacy beleid

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Woonindustrie. Wilt u meer lezen over privacy binnen De Woonindustrie? Download dan het privacybeleid.

UW PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd en IBAN. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Of uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Zo ook De Woonindustrie.

Van wie verwerkt De Woonindustrie persoonsgegevens?

De Woonindustrie verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Exposanten van De Woonindustrie
  • Stylisten, interieurarchitecten, projectontwikkelaars
  • Vakbezoekers van De Woonindustrie en geïnteresseerden consumenten
  • Bedrijven die interesse tonen in het huren van ruimte bij De Woonindustrie of die ooit een ruimte hebben gehuurd
  • Pers/media/vakbladen
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad
Hoe gaat De Woonindustrie met uw persoonsgegevens om?

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 5 jaar voor normaal gebruik binnen De Woonindustrie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Uitzondering zijn gegevens die noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, zoals financiële gegevens voor de belastingdienst. Hiervoor staat 7 jaar als wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens en werken er hard aan om uw privacy te beschermen. De Woonindustrie treft voortdurend allerlei technische en beleidsmatige maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan.

Melding datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra wij een ernstig datalek hebben.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Uitsluitend de financiële administratie, de klant administratie en de afdeling Sales kunnen uw gegevens inzien.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Woonindustrie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden zijn in dat geval aan te merken als ‘verwerkers’. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van De Woonindustrie en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. De Woonindustrie verwerkt persoonsgegevens in een aantal systemen: de administratieve applicatie Compenda,  de boekhoudkundige applicatie Exact-Online en MailChimp voor de nieuwsbrief. In het geval van MailChimp worden persoonsgegevens buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt, namelijk in de Verenigde Staten. Met MailChimp hebben wij een specifieke verwerkingsovereenkomst gesloten die Privacy Shield gecertificeerd is en werkt met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytic- informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Waarvoor verwerkt De Woonindustrie persoonsgegevens?

Als u exposant wilt worden bij De Woonindustrie of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze registreren en zorg dragen voor de volgende zaken:

 • Facturatie
 • Informatie omtrent uw showroom of uw overeenkomst met De Woonindustrie
 • Informatie over alle activiteiten van De Woonindustrie via de nieuwsbrief
 • Statistische analyse

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over events, beurzen, advertenties in vakbladen en dergelijke. Hiervoor stuurt De Woonindustrie o.a. digitaal een nieuwsbrief. Deze ontvangt u als exposant automatisch, op grond van het recht op informatie. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘unsubscribe’ te klikken.

Hoe gaat De Woonindustrie om met beeldmateriaal?

Beeldmateriaal is voor De Woonindustrie belangrijk, als verslaglegging, maar ook als illustratie in onze communicatie uitingen, zoals drukwerk, social media en de website. Het gaat om beeldmateriaal, zijnde foto’s en videomateriaal. De Woonindustrie ziet erop toe dat hierop geen personen herkenbaar in beeld zijn. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt hiervoor vooraf toestemming gevraagd middels een toestemmingsformulier. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor u schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen. U toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van De Woonindustrie. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of video’s maken tijdens workshops, Marketdays of andere evenementen. De Woonindustrie heeft daar geen invloed op, maar als wij dit zien zullen wij mensen altijd vragen om terughoudend te zijn met het publiceren ervan. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Email ons dan met ‘verzoek tot intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal’ en uw naam via info@dewoonindustrie.nl.

COOKIES

Op onze website kunnen cookies worden geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan leggen we hieronder uit.

Algemeen

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device (waarmee u onze website bezoekt) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De Woonindustrie maakt voornamelijk gebruik van functionele cookies en van cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Toestemming

Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie eerder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies die wij eventueel plaatsen vragen wij u vooraf toestemming.

Functionele cookies

Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website.

Social media buttons

Op onze website worden mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, zoals Facebook en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukus code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Vragen over cookies

Voor vragen over ons cookiebeleid kun u te allen tijde contact met ons opnemen. Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden conform de privacywetgeving met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.

UW RECHTEN

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

 • Het recht op inzage en rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens.
 • Het recht om de persoonsgegevens waarover wij beschikken van ons te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
Waar kun u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen over ons privacy statement en voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Woonindustrie kunt u altijd bij ons terecht via info@dewoonindustrie.nl. Wij doen ons best uw vraag of klacht zo snel mogelijk te beantwoorden.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.

© De Woonindustrie, juni 2018

naar boven